RECENT NEWS

Subscribe and receive the latest news

OBS, stäng denna flik för att komma tillbaks till din registrering (sidan har öppnats i en ny flik).

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för skapande av konto hos Djurenskyrkogård AB. Genom att du registrerar dig på Djurenskyrkogård accepterar du våra, vid var tid gällande allmänna villkor för den tillgång till Djurenskyrkogard.se webbplatser och tjänster som inloggning medger (kallas nedan Tjänsten).

För att få skapa ett konto måste du vara 16 år. För att kunna genomföra ett köp via vår hemsida måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Genom att du registrerar dig intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi kommer ständigt att försöka förnya och förbättra Tjänsten vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel hos Djurenskyrkogard.se

Bekräftelse på din registrering

Efter att du har gjort registreringen kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett och/eller till ”Mitt Konto”. I bekräftelsen framgår vad du har registrerat och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta oss på kontakt@djurenskyrkogard.se

Information om behandling av personuppgifter

Djurenskyrkogård AB som är ägare till hemsidan kommer att behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Djurenskyrkogård AB lägger stor vikt på integriteten och respekterar det till fullo.

AVGIFTER

Avgiften för tjänsten är beroende av vilka funktioner kunden väljer att aktivera. Avgiften för funktionerna framgår av aktuell prislista. När kunden beställer och aktiverar funktioner i tjänsten godkänner kunden villkoren i detta avtal. Om kunden aktiverar fler funktioner eller utökar kapacitet under pågående avtalsperiod erhåller kunden en faktura för tiden från beställningsdatum till och med den aktuella avtalsperiodens slut. Vid nästkommande avtalsperiod samfaktureras alla kundens aktiverade funktioner. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer skall aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. Djurenskyrkogård AB har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för tjänst utanför Djurenskyrkogård ABs kontroll och som påverkar kostnaden för tillhandahållande av tjänst. Djurenskyrkogård AB skall avisera avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast en (1) månad innan avgiftsförändringen träder i kraft, varvid Kunden erhåller möjlighet att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Kunden har 14 dagars ångervecka efter registrering.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

1. Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.

2. Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras i Stockholm genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde eller övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Part har alltid rätt att vända sig till svensk domstol eller annan behörig myndighet om tvistigt kapitalbelopp inte överstiger Etthundratusen (100 000) SEK.

No comments yet